Vés al contingut

Política de privacitat

Clàusula informativa sobre les dades de caràcter personal.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: El Consell de Mallorca, mitjançant la secretaria tècnica del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

Les dades que contingui la sol·licitud del bo s’incorpora en un fitxer de dades personals  del qual és responsable el Consell de Mallorca.

Adreça Postal: Carrer General Riera, 111, 07010, Palma.

Finalitat: La gestió de la campanya pel foment de la compra de productes de Mallorca del 2021 i la del procediment per a l’obtenció dels bons que s’han de bescanviar pels lots de productes de Mallorca. També s’inclou la tramitació administrativa del Consell de Mallorca i la dels òrgans interns o externs fiscalitzadors.

Legitimació: El compliment d’una acció realitzada en interès i finalitat pública o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

Cessió de les dades previstes: El destinatari de les dades és el Consell de Mallorca. Les dades es cediran, si escau, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les Dades. També es cediran les dades a les entitats beneficiàries de les subvencions amb la finalitat de poder lliurar els lots dels productes de Mallorca i justificar els fons de la subvenció. No hi ha previsió de transferència a tercers països.

Drets: Accedir a les seves dades personals, rectificar les dades si són inexactes, limitar el tractament de les dades, suprimir les dades, exercir l’oposició al tractament, així com, la portabilitat d’acord amb els requisits establerts per la LOPD-GDD i el RGPD.

L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la normativa és la secretaria tècnica del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca (C/ General Riera, 111. 07010. Palma).

 

Consentiment i deure d’informar als interessats sobre protecció de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment, com a manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca d’acceptació de dit tractament.

Contacte

Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
Plaça de l’Hospital, 4. Palma
971 007 604
promocioeconomica@conselldemallorca.net